Regulamin

U nas nie ma drobnego druczku

Wszystkie niuanse i zasady funkcjonowania serwisu możesz sprawdzić czytając nasz regulamin.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis dostępny pod adresem internetowym zagramw.to i prowadzony przez Games Lab Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758991, REGON 381862670, NIP 7792499880, o kapitale zakładowym 5100,00 zł. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grochowska 7, 60-277 Poznań, oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@zagramw.to.
  2. Definicje:
   1. OPERATOR – Games Lab Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758991, REGON 381862670, NIP 7792499880, o kapitale zakładowym 5100,00 zł. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grochowska 7, 60-277 Poznań, oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@zagramw.to.
   2. SERWIS - serwis Operatora dostępny pod adresem internetowym: zagramw.to.
   3. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
   4. FINANSUJĄCY - użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów innych Użytkowników Serwisu
   5. PROJEKTODAWCA -  Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt, który ma zostać sfinansowany przez pozostałych Użytkowników Serwisu.
   6. PROJEKT - oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, na którego realizację Projektodawca gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
   7. KONTO - konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie i udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone jest Hasłem.
   8. KONTO PROJEKTODAWCY – konto w Serwisie udostępnione dla Użytkownika przez Operatora w celu zgłoszenia projektu
   9. NAGRODA - świadczenia wzajemne oferowane Finansującym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Finansujących finansowania Projektów;
   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
   11. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana albo zawarta między Operatorem a Użytkownikiem.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE
  1. W ramach działalności Serwisu Operator, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zapewnia przestrzeń do przeprowadzania za wynagrodzeniem wsparcia finansowego projektów gier planszowych i karcianych oraz do komunikacji między uczestnikami, w szczególności:
   1. zamieszczanie i prowadzenie projektów przez Projektodawcę
   2. finansowanie Projektów
   3. przesyłanie wiadomości
   4. komentowanie Projektów
   5. otrzymywanie newslettera
 3. ZAMIESZCZANIE I PROWADZENIE PROJEKTÓW PRZEZ PROJEKTODAWCĘ
  1. W ramach Serwisu Operator udostępnia dla Użytkowników przestrzeń do pozyskiwania środków finansowych na realizację Projektów przez Projektodawców.
  2. W celu udostępnienia projektu w ramach Serwisu, Projektodawca winien skontaktować się z Operatorem w celu rejestracji Konta Projektodawcy.
  3. W celu rejestracji Konta Projektodawcy Operator może zażądać przesłania danych rejestrowych podmiotu we właściwych organach.
  4. Projektodawca zobowiązany jest do umieszczenia jak najbardziej rzetelnego opisu zgłaszanego Projektu, który będzie zawierał obowiązkowo:
   1. Opis wydawnictwa
   2. Tytuł Projektu
   3. Logo Projektu
   4. Cel finansowy Projektu
   5. Czas trwania Projektu
   6. Opis Projektu
   7. Co najmniej jedną Nagrodę w Projekcie
   8. Koszty transportu dla wybranych form dostawy
   9. Termin dostawy Nagrody
   10. Wybrane Zobowiązania Wydawcy
  5. Operator ma prawo odmówić akceptacji projektu bez podania przyczyny.
  6. Kampania rozpoczyna się z chwilą akceptacji przez Operatora, chyba, że Projektodawca wyznaczył inny termin początku kampanii.
  7. Kampania trwa przez okres czasu wskazany przez Projektodawcę podczas procedury zgłaszania Projektu.
 4. FINANSOWANIE PROJEKTÓW
  1. W celu finansowania Projektu, Użytkownik wybiera interesującą go Nagrodę widoczną w ramach opisu Projektu w Serwisie.
  2. Po wyborze Nagrody i podaniu wszystkich niezbędnych danych określonych w formularzach, Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu operatora płatności. Korzystający z Serwisu akceptuje regulamin operatora płatności.
  3. Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt i gromadzone przez operatora płatności.
  4. Z tytułu dokonanej wpłaty Finansującemu przysługuje Nagroda określona w opisie Projektu.
  5. Finansujący nie może wycofać udzielonego wsparcia finansowego.
  6. Środki finansowe na realizację Projektu mogą być wpłacane przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Operatora od dnia wystawienia Projektu w Serwisie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Projektodawcę jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych.
  7. Stan zgromadzonych środków finansowych jest widoczny i uaktualniany w ramach Serwisu, w miarę możliwości technicznych, w czasie rzeczywistym.
  8. Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych Projektodawcy jest zebranie, co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Projektodawcę. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych jest zwracana Finansującym.
  9. W przypadku zebrania całej kwoty środków finansowych zadeklarowanej w Projekcie przed terminem określonym przez Projektodawcę gromadzenie środków odbywa się nadal, aż do upływu terminu czasu trwania Projektu. Operator przekazuje całość zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu dopiero po upływie ww. terminu.
  10. Operator przekazuje zgromadzone środki finansowe Projektodawcy, pomniejszone o należne i zaakceptowane przez Projektodawcę prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz na rzecz serwisu płatności elektronicznych, w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu zakończenia Projektu określonego przez Projektodawcę.
  11. W przypadku kampanii zakończonej sukcesem, Projektodawca zobowiązuje się do świadczeń wzajemnych w postaci Nagród na rzecz Finansujących, którzy dokonali wsparcia zgłoszonego przez niego Projektu i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
  12. W przypadku gdy Projektodawca nie zgromadzi zadeklarowanej kwoty w określonym przez siebie terminie, Finansujący Projekt otrzymają zwrot wpłaconych środków w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu wskazanego przez Projektodawcę jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych. Środki te Finansujący otrzyma na wskazany do zwrotu rachunek bankowy.
  13. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Operatora, w szczególności w razie wykrycia przez Operatora naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu.
  14. W przypadku przerwania gromadzenia środków finansowych na danych Projekt z przyczyn leżących po stronie Projektodawcy, zostanie on obciążony kosztami obsługi płatności elektronicznych.
  15. W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Projekt w ciągu 14 dni.
  16. Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań i świadczeń wzajemnych jakie Projektodawca przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.
  17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Projektodawcy, a szczególnie za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez niego należności podatkowych w tym z tytułu podatku dochodowego lub/i podatku od darowizn, w razie otrzymania środków finansowych na realizację danego Projektu i jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
  4. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. REKLAMACJE
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zagramw.to;
   2. pisemnie na adres: ul. Grochowska 7, 60-277 Poznań;
  3. Operator ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i w celu realizacji zadań Serwisu.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa.
  3. Udostępniając formularz rejestracyjny w Serwisie, Operator określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług może skutkować niemożliwością świadczenia Umowy o Świadczenie Usług przez Operatora.
  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:
   1. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Projektu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej Operator może także przekazywać dane osób finansujących Projekt dla Projektodawców;
   2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;
   3. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora,
   4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie newslettera - w celu przekazywania informacji marketingowych w ramach newslettera, w tym informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Operatorem
  5. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych
   1. Operator przekazuje dane osobowe Użytkowników podmiotem zewnętrznym, które są dostawcami usług marketingowych, płatności oraz IT. Do podmiotów zewnętrznych, z usług których korzystamy należą m.in:
    • Krajowy integrator płatności S.A. (tPay) – w celu przetwarzania płatności Użytkowników finansujących projekt
    • PayPal – w celu przetwarzania płatności Użytkowników finansujących projekt
    • Freshmail – w celu wysyłki wiadomości elektronicznych
  6. Operator jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  7. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
  8. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa.
  2. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
  3. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu
  4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.